Så jobbar vi med hållbarhet

LÄS VAD VÅR VD HAR ATT SÄGA

Vi på Kubly har alltid ambitionen att arbeta så hållbart som möjligt. Att vi är stolta över vårt ursprung är ingen nyhet och vi vill verka för att kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov globalt men så även i Lycksele. Det gör vi genom att aktivt balansera en ekonomisk tillväxt, social rättvisa och ta ett miljömässigt ansvar för en långsiktig samhällsutveckling.
Vi har definierat fem fokusområden som beskriver hur vi arbetar operativt utifrån FN:s globala mål.

Fem globala mål

• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 7 Hållbar energi för alla
• Mål 3 God hälsa och välbefinnande
• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fem fokusområden

1. Förebygga föroreningar
2. Verka för klimatet
3. En hållbar värdekedja
4. Verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället
5. Dialog och öppenhet på arbetsplatsen och främja god hälsa

MÅL 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet handlar om att främja anständiga arbetsvillkor för en hållbar ekonomisk tillväxt. Vi ska skydda arbetstagarnas rättigheter och skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap.

Fokusområde: 4, 5

På Kubly arbetar vi med att på ett strukturerat sätt förbättra vår arbetsmiljö. Det gör vi bäst tillsammans med medarbetarna vilket är viktigt för att bygga värdegrunden i vår verksamhet. Vi har kontinuerliga arbetsplatsdialoger, undersökningar av arbetsmiljön och arbetsmiljömöten för att följa upp, åtgärda och förbättra i syfte att säkerställa att medarbetarna och produktionen mår bra.

Kublys hjärta klappar för Lycksele. Vi är en viktig del i det ekosystem som finns i staden med omnejd. Vi skapar jobb i det egna företaget och hos lokala underleverantörer. Vi tycker att det är viktigt att använda lokala underleverantörer i den mån det är möjligt. Vi samarbetar med gymnasieskolor, kommunen och lärcentrum i Lycksele, bland annat genom att erbjuda praktik och arbetsträning. Dessa insatser stärker varumärket lokalt, skapar stolthet hos medarbetarna och underlättar både när det gäller att behålla och rekrytera personal.

MÅL 12

Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att hitta en hållbar konsumtion och produktion av varor för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Fokusområde: 1, 2, 5

Kubly arbetar för att i så stor grad som möjligt producera med miljövänliga och lokala trävaror som binder koldioxid under hela produktens livslängd. Vi jobbar medvetet med att minimera spill i produktionen och med att förbättra andelen sorterat avfall. Vi arbetar även för att minska vårt avfall och ha en effektiv och välplanerad intern logistik. Vi strävar efter att välja bulktransporter stället för små och många leveranser och vill också försöka påverka hur gods förpackas för att därigenom minska mängden emballage.

 

MÅL 7

Hållbar energi för alla

Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energi för alla utan att vi skadar vår planet.

Fokusområde: 1, 2

Vi på Kubly jobbar för att på ett ansvarsfullt sätt bruka den elektricitet som vi behöver för vår produktion. Vi ser över vår elkonsumtion regelbundet och sätter mål för hur vi kan förbättra och/eller minska den. Vi jobbar för att ingen värme går till spillo, genom att tex att ha en lagom temperatur inomhus både under vintern och sommaren. Vi verkar för energisparande åtgärder på fastigheten. Genom vårt avtal med vår elleverantör konsumerar vi enbart grön el.

 

MÅL 3

God hälsa och välbefinnande

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Fokusområde: 4, 5

Vår arbetsmiljö ska främja och bibehålla högsta möjliga grad av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande samt förebygga skador på hälsan orsakade av arbetsvillkor. Vi ska också skydda medarbetarna mot hälsorisker och anpassa arbetsmiljön till deras fysiologiska och psykologiska behov.

Genom medarbetarsamtal kan vi utveckla och hitta lösningar som tar hänsyn till de prioriteringar och behov som både arbetsgivare och arbetare har. Det leder till resultat som är meningsfulla och varaktiga för både organisationen och samhället. Medarbetarsamtal kan bidra till att skapa delaktighet och demokratiska principer på arbetsplatsen och till bättre förståelse mellan organisation och de som utför arbetet. Det kan också bidra till goda relationer mellan arbetare och ledning och minimera tillgripandet av kostsamma arbetsmarknadskonflikter.

Social dialog är ett kraftfullt verktyg för att hantera förändring. Det kan användas till att utforma kompetensutveckling som bidrar till personlig utveckling och ökar produktiviteten, eller för att minimera negativ social påverkan som uppkommer till följd av förändringar i verksamheten. Genom friskvårdsbidrag uppmuntrar vi medarbetarna att motionera och det har god effekt på deras hälsa.

MÅL 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Industrier och infrastruktur behöver göras mer inkluderande och hållbara för att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling

Fokusområde: 3

En organisation kan påverka andra genom sina upphandlingar och inköpsbeslut. Vi på Kubly anser att hållbarhet bör vara en röd tråd i hela värdekedjan och genom produkternas livscykel så långt som möjligt. I det ingår att se till att allt det som köps in till företaget kommer från verksamheter som också är hållbara och som värnar konsumenternas bästa liksom mänskliga rättigheter. Vi jobbar för att identifiera mer hållbara leverantörer. Genom Lågan-projektet är vi medverkande som producenter i att ta fram en mer energisnål bod.

Kontakta oss

Om oss

Bodar och moduler