VD HAR ORDET

Vi måste tänka hållbart
– det finns inga alternativ

På Kubly vill vi ta vårt ansvar och arbeta så hållbart som möjligt. För klimatet, för arbetsmiljön och för Lyckseles utveckling. Ett samarbete med Almi har gett oss nya insikter och ny inspiration i vårt hållbarhetsarbete.

Att tänka hållbart är att tänka långsiktigt. Både i goda och sämre tider. Och att satsa på hållbarhet är ett lätt val. För det finns inga alternativ för företag som vill värna om framtiden. Vi vill att hållbarhet ska omfatta allt vi gör på Kubly. Det är ett stort jobb där vi aldrig kommer att bli fullärda och där det alltid kommer att finns möjlighet att göra lite mer.

För en tid sedan deltog vi i en omfattande hållbarhetsworkshop med Almi. Det var värdefullt och lärorikt. Vi fick se vad vi redan gjorde bra och vad vi kan göra bättre.

I den väsentlighetsanlys som gjordes i samband med workshopen lyftes fem hållbarhetsområden fram som särskilt viktiga för Kubly att fokusera på: Att verka för klimatet, att verka för en hållbar värdekedja, att verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället och att främja god hälsa på arbetsplatsen.

När det gäller klimatet framhölls bland annat att transporterna står för de största koldioxidutsläppen och att vi på Kubly tillsammans med våra största kunder och branschen kan se över om vi kan göra transporterna mer hållbara. Inom den hållbara värdekedjan finns utvecklingspotential hos oss till exempel genom att identifiera mer hållbara leverantörer.

Som en av Lyckseles största privata arbetsgivare har vi en viktig roll i det ekosystem som finns i staden med omnejd – genom att skapa jobb, direkt hos oss på Kubly, men också hos lokala underleverantörer. Vi har även ett nära samarbete med skolor, kommunen med flera. Ett delmål är att vi ska fortsätta att främja ungas anställning, utbildning och praktik.

Att främja god hälsa på arbetsplatsen är något vi arbetar kontinuerligt med, bland annat genom arbetsplatsdialoger om arbetsmiljön. Här ska vi bli ännu bättre på att fånga upp signaler och säkerställa att medarbetarna mår bra.
Workshopen resulterade också en i övergripande ansvarspolicy för Kubly. Policyn följer de principer som pekas ut i ISO 26000, världens största standard för hållbart företagande. I policyn finns bland annat punkten Ansvarighet där det står: Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med.
Sammantaget har workshopen höjt både kunskaps- och ansvarsnivå hos oss. Det känns motiverande inför vår fortsatta hållbarhetsresa.

TILLBAKA